BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi

 

Fakülte Dergisi

Hakkında

Değerlendirme Süreci

Hakem Kurulu

İletişim

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın İlkeleri, Yazım ve Atıf Kuralları

 

2023 Makale Özetleri

İttihat ve Terakki Cemiyeti: Hak ve Özgürlük Savunuculuğundan İstibdat Yönetimine - Dr. Öğr. Üyesi Derya DOĞRU

- Doğal Afet Öncesi İdarenin Olumsuz Eylemleri Nedeniyle Sorumluluğu - 4708 Sayılı Kanun Kapsamında İdarenin Bir Sorumluluğu Var mıdır? - Prof. Dr. Mehmet Emin AKGÜL

 

2022 Makale Özetleri

Türk İdari Yargı Sisteminin Derecelendirilmesi - Ar. Gör. Berk YILMAZ

Türk Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukunda Geleneksel Ceza Adaleti Sistemine Alternatif Yöntemler - Prof. Dr. Ezgi AYGÜN EŞİTLİ

Türk Anayasa Hukuku Tarihinde Yasama Organının Siyasal Denetimi - Öğr. Gör. Durulcan Selçuk

Modernleşme Tipolojilerinde Parlamentoların Gelişimi: İngiltere, Fransa ve Almanya Örneği - Dr. Öğr. Üyesi Derya DOĞRU

Locatio Conductio Operis (Eser Sözleşmesi) ile Locatio Conductio Operarum’un (Hizmet Sözleşmesi) Karşılaştırılması - Dr. Öğr. Üyesi Ümit Vefa ÖZBAY

Güney Kore Devlet Düzeni Üzerine Bir İnceleme: Kore Toplumunun Farklı Siyasal Dönüşümlerinin Sonuçları - Ar. Gör. Cemre Belçim GÖLBAŞI

Çocuk Ceza Adaletinde Usulün Ayrılması (Diversiyon) - Prof. Dr. Ezgi AYGÜN EŞİTLİ

Taksirli Suçlarda Failin Kişisel ve Ailevi Durumu Bakımından Şahsi Cezasızlık Sebebi ile Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebep (TCK md.22/6) - Ar. Gör. İbrahim ÇETİN

Sınırötesi Anayasalcılık - Dr. Öğr. Üyesi Ceren DOĞRU

Evlat Edinmenin Hukuki Sonuçları ve Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması - Ar. Gör. Sarp GÜMÜŞ

 

2021 Makale Özetleri

Türk Ceza Hukukunda Zorunluluk Hali - Dr. Öğr. Üyesi Selahattin Samet BİLGE

Türk Ceza Hukukunda Denetimli Serbestliğin ve Adli Kontrolün Yerine Getirilmesi Bakımından Elektronik Cihazların Kullanılması Suretiyle Takip Kavramı - Dr. Öğr. Üyesi Selahattin Samet BİLGE

Taşınır Mülkiyetinin Devren Kazanılmasında Sebebe Bağlılık (İllilik) Sorunu - Prof. Dr. Kudret GÜVEN

İş Hukukunda Hakimin Takdir Yetkisi ve Hakkaniyet - Doç. Dr. Mustafa KILIÇOĞLU

 

2020 Makale Özetleri

İş Hukukunda Bedensel Zararlar ve Ölüm Hallerinde Manevi Tazminatın Belirlenmesine İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerisi - Doç. Dr. Mustafa KILIÇOĞLU

Ticari İş - Tüketici İşlemi Ayrımı Kapsamında Tüzel Kişi Tacirlerin Durumu - Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemil ÜNAL

Salgın Hastalıklarda Zorunlu Lisansın Önemi ve Kamu Sağlığına İlişkin Temel Düzenlemeler - Ar. Gör. Cansu CİNDORUK

Roma Hukukundan Günümüze Muvazaa Kavramı - Dr. Öğr. Üyesi Ümit Vefa ÖZBAY

Reklam Kurulu Kararları Çerçevesinde Aldatıcı Reklamlar - Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemil ÜNAL

 

2019 Makale Özetleri

Brüksel I Tüzüğü (Recast) Işığında Elektronik Tüketici Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklara İlişkin Milletlerarası Yetki Anlaşmaları - Ar. Gör. Aslıhan Çoban

Ölüme Bağlı Tasarruflarda Kazanılmış Hak Kavramı Özelinde Somut Olay İncelemesi: Atatürk’ün Vasiyeti ve Bugünkü Hukuki Durumu - Prof. Dr. Kudret GÜVEN

Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Yeniden Kiralama Yasağı - Dr. Öğr. Üyesi Bahar ÖCAL APAYDIN

Multidisipliner Bir İnceleme Konusu; Hadımlaştırma (Kastrasyon) - Prof. Dr. Kudret GÜVEN

- Biyoetik ve Hukuk: Değerler ve Kurallar Arasında - Doç. Dr. Cinzia PICIOCCHI, Dr. Öğr. Üyesi Nagehan KIRKBEŞOĞLU

Uluslararası Nükleer Hukuk Düzenlemeleri Çerçevesinde Türkiye’nin Nükleer Hukuk Alt Yapısına İlişkin Bir Analiz - Arş. Gör. Yasin ÖZTÜRK, Çağla DIRBALI ÖZTÜRK

 

2018 Makale Özetleri

- Hukuk Yargılamasında Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi İlkesi - Aybüke BASIM

Fransız Milli ve Milletlerarası Tahkim Hukukunda Tahkim Reformuna Dair Kararname (Madde 1442 - 1462) ile Türk Tahkim Hukuku (HMK, MTK) Hükümlerinin Mukayesesi (Karşılaştırılması) - Dr. Öğr. Üyesi Alim TAŞKIN

İstinaf Derecesinde Yeni Vakıa ve Delil İleri Sürme Yasağı Üzerine Düşünceler - Doç. Dr. Cenk AKİL

- Türk Hukukunda Evliliğin Sona Ermesi Halinde ve Evlilik Dışı İlişkide Velayet Hakkının Geldiği Son Nokta: Ortak Velayet - Prof. Dr. Kudret GÜVEN

- Adli Yardım Kurumunun Arabuluculukta Uygulanması - (HUAK m. 13/3) -Dr. Öğr. Üyesi Leyla AKYOL ASLAN

Düzenleyici İdari İşlem Bağlamında ABD Başkanlık Yürütme Emri -Doç. Dr. Mehmet Emin AKGÜL

İngiltere ve Galler’de Suçu Kabul Etme (Guilty Pleas) Halinde Uygulanan Ceza İndirimi - Ergül ÇELİKSOY

Doğrudan Teknoloji Transferinin Bir Çeşidi Olarak Uluslararası Franchise Sözleşmelerinin Esasına Uygulanacak Hukuk - Arş. Gör. Gökçe KELAHMET

Fiziksel Ham Petrol Ticareti ve Petrol Satış Kontratlarının Oluşumu - Yamaç GÜNEYLİ

- Yabancı Unsurlu Miras İlişkilerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Mirasın Reddine Uygulanacak Hukuk - Doç. Dr. Sema ÇÖRTOĞLU KOCA, Doç. Dr. İpek YÜCER AKTÜRK

 

2017 Makale Özetleri

- Vergi Direnci ve Tarihten Bir Örnek; 1381 Köylüler Ayaklanması - Arş. Gör. Esra DEMİR

- İnsan Onuru ve Biyoetik - Arş. Gör. Rasime EŞELİOĞLU

Tıbbi Teknolojiden Doğan Sorumluluk - Av. Ebru YILMAZSOY

Gıda Üreticisinin Sorumluluğu - Dilek BALİOĞLU

- Hava Aracı İpoteği - Doç. Dr. D. Funda KURTULUŞ

Sınaî Mülkiyet Kanununun Marka Hukuku Alanında Getirdiği Önemli Yenilikler - Doç. Dr. Hayrettin ÇAĞLAR

Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Kişi Adı Markalarında Ayırt Edicilik Tespiti - Dr. Dilek İMİRLİOĞLU

Yaş Koşulu Dışındaki Emeklilik Koşullarını Sağlayarak İşten Ayrılan İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı -Dr. Ş. Esra BASKAN

İsviçre İş Hukukunda İş Aracılığı ve Ödünç İş İlişkisi - Prof. Dr. E. Tuncay SENYEN KAPLAN

Hekimlerin Mesleki Sorumluluk Sigortası ve Uygulaması - Prof. Dr. Kudret GÜVEN

Enerji Sağlama Sözleşmelerinde Yan Yükümlülükler ve İşlevi - Prof. Dr. Kudret GÜVEN, Dr. Atalay ÖZDEMİR

Taşınmaza Bağlı İrtifak Haklarının Sona Ermesi - Prof. Dr. Mehmet ÜNAL

Tapu Kütüğüne Şerh Edilen Çekişmeli Hakların Korunmasına İlişkin İhtiyatî Tedbir Kararlarının Doğurduğu Tasarruf Kısıtlamaları - Prof. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK

Arabuluculuk Sonunda Düzenlenen Anlaşma Belgesine İcra Edilebilirlik Şerhi Verilmesinde Görevli ve Yetkili Mahkeme - Prof. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK

 

2016 Makale Özetleri

Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları Işığında Geçici, Koruyucu Tedbirler ve Milletlerarası Yetki - Bersun SARIGÜL, F. Candan KAVŞAT

Üçlü Bir Borç İlişkisi Olarak Havale ve Havalenin Hukuki Niteliği - Arş. Gör. Emre YOLCU

1982 Anayasası ile Türkiye’de Mevcut Parlamenter Sistem Modeli, Cumhurbaşkanın Halk Tarafından Seçilmesinin Mevcut Sisteme Etkileri - Arş. Gör. Müge ÖZKAN

-Roma Hukuku’nda ve Çağdaş Hukukta Hakkaniyeti Sağlama Yolları - Arş. Gör. Ümit Vefa ÖZBAY

Tüketici Mahkemelerinin Görevleri – Tüketici Hakem Heyeti Kararlarına İtiraz - Arş. Gör. Aybüke BASIM

Kesinleşmeden İcra Edilemeyecek İlâmların Kesinleşmeden Önce İcraya Konulması - Doç. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68. Maddesinde Yer Alan ve Tüketici Hakem Heyetlerinin Görevini Belirleyen Parasal Sınırların, Enerji Sağlama Sözleşmelerinde Uygulanması Sorunu - Öğr. Gör. Dr. Atalay ÖZDEMİR

- 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesiyle Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçilmeleri Mümkün Olan Tüzel Kişilere Yönetim Kurulu Üyesi Sıfatıyla Ödenen Kâr Paylarının Vergilendirilmesi - Dr. İlhami ÖZTÜRK

İş Hukukunda Belirsiz Alacak Davaları ve Uygulamadaki Çelişkiler - Dr. Mustafa KILIÇOĞLU

Türk Hukukunda Yürütmeyi Durdurma Sorunu: Tarihsel Gelişimi, Düzenlenişi ve Niteliği Üzerine Tartışmalar - Derya DOĞRU

- İslam-Osmanlı Ceza Hukukunun Batılılaşması - Özgür KÜÇÜKTAŞDEMİR

- Evli Kadının Gebeliğinin Sona Erdirilmesinde (Kürtajında) Eşinin İzni Sorunu - Prof. Dr. Kudret GÜVEN

Juden in der Türkei - Prof. Dr. Ahmet MUMCU

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Aleyhine Sorumluluk Davası Açılması Kararı ve Açılacak Davada Şirketin Temsili - Prof. Dr. İbrahim ARSLAN, Ebru TÜZEMEN ATİK

Eksik Borçlar, Temel Özellikleri İle Hüküm ve Sonuçları Üzerine Bir İnceleme - Prof. Dr. Kudret GÜVEN

- Suçu Bildirmeme Suçları - Prof. Dr. Zeki HAFIZOĞULLARI, Av. Dr. Bülent Hayri ACAR

Egemenlik, İdarenin Bütünlüğü ve Yargı Kararları Zemininde İdari Vesayet Yetkisinin İçeriği - Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin AKGÜL

 

2015 Makaleleri (Tam Metin)

Ocak 2015 Cilt:1 Sayı:1