Doç. Dr. MEHMET EMİN AKGÜL

İdare Hukuku Anabilim DalıTel : 0312 246 6640
E-Posta : meakgul[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2007), Gazi Üniversitesi, Hukuk
 • Yüksek Lisans (2004), Gazi Üniversitesi, Hukuk
 • Lisans (1999), İstanbul Üniversitesi, Hukuk

Çalışma Alanları


 • HUKUK

 • İDARE HUKUKU

Kitaplar


 • Çebi Buğdayci MÖ, Çoban Atik A, Tahtali MB, Çayci S, Karakoç Doğru D, Ovacik G, Bayra AE, Dunbay S, Akyildiz A, Görücü V, Saritaş E, Merki Çoksezen D. Doç. Dr. Mehmet Emin AKGÜL editors. Güncel Gelişmeler Işığında Kamu Hukukunda Mülkiyet Hakkının Korunması. : ; 2022

 • Akgül ME. Mehmet Emin AKGÜL editors. Hükümet Sistemleri Tartışması ve Türkiye Örneği. Ankara: Turhan Kitabevi; 2015

 • Akgül ME. Mehmet Emin Akgül editors. İdari Örgütlenme ve Siyasi Yönetim İlkesi Olarak Özerklik Kavramı. Ankara: Turhan Kitabevi; 2013

 • Akgül ME. Mehmet Emin Akgül editors. Avrupa Birliği Adalet Divanının Yargı Yetkisi. Ankara: Yetkin Yayınları; 2008

Makaleler


 • Akgül ME. "İDARİ YARGILAMA USUL KANUNUNDAKİ USULİ KAZANILMIŞ HAKKIN HUKUK DEVLETİNDE BİR YERİ VAR MIDIR?" İYUK MD. 50/4?Ü İPTAL ETMEYEN ANAYASA MAHKEMESİ KARARININ ELEŞTİRİSİ. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2022; 26(1):311-345.

 • Akgül ME. Kamu Hukuku Açısından Mülkiyet Hakkının Kamu Yararı İle İmtihanı-Kamulaştırma ve Acele Kamulaştırma Kararları Çerçevesinde Tespitler. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2021; (2):1391-1446.

 • Akgül ME. İDARİ İŞLEMİN GEREKÇESİNİN GERÇEĞE UYGUNLUĞUNUN İDARE TARAFINDAN DENETİMİ. TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ HUKUK DERGİSİ, 2021; :-.

 • Akgül ME. DÜZENLEYİCİ İDARİ İŞLEM BAĞLAMINDA ABD BAŞKANLIK YÜRÜTME EMRİ. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt 4, Sayı 2, 2018; :-.

 • Akgül ME. Egemenlik, İdarenin Bütünlüğü ve Yargı Kararları Zemininde İdari Vesayet Yetkisinin İçeriği. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016; 2(2):191-229.

 • Akgül ME. İfade Özgürlüğünün Tarihsel Süreci ve Milli Güvenlik Gerekçesiyle İfade Özgürlüğünün Kısıtlanması. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2012; 61(1):1-42.

 • Akgül ME. Kuvvetler Ayrılığı İlkesinin Dönüşümü ve Günümüz Demokratik Rejimlerindeki Anlamı. Ankara Barosu Dergisi, 2010; 68(4):80-101.

 • Akgül ME. Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Bağlamında AİHS ve Anayasa Hükümleri Çatışmasında Öncelikli Uygulama Sorunu. Türkiye Barolar Birliği Degisi, 2010; 87(2):121-149.

 • Akgül ME. Yargısal Bağımsızlık: Amerika Birleşik Devletleri Örneği. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2008; 14(3):113-146.

 • Akgül ME. Askeri Kolluk İşlemlerinin İdari Yargıda Denetimi. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 2008; 18(1):151-171.

Bildiriler


 • Akgül ME. BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU KARARLARINA İDARENİN UYMAMASI DURUMUNDA UYGULANACAK YAPTIRIM. BİLGİ EDİNME HAKKI ULUSAL SEMPOZYUMU: ; 06/01/2022

 • Akgül ME. Anayasa Mahkemesi Kararlarında İdari Yargıda Dava Açma Süresi. Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Temel Hak ve Özgürlüklere Kamusal Bakış: ; 06/04/2021

 • Akgül ME. İDARENİN KANUNİLİĞİ KAPSAMINDA PANDEMİ TEDBİRLERİNDE YETKİ UNSURU. Covid 19 Pandemisi: Hukuksal Süreçler, Araştırma Etiği ve Karar Alma Süreçleri Sempozyumu: ; 24/12/2020

 • Akgül ME. Devlet Hastanelerinin Tıbbi Uygulama Hatalarından Doğan Kusurlu Sorumluluğu. TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN SORUMLULUK SEMPOZYUMU: ANKARA; 12/12/2019

 • Akgül ME. T.C. Anayasasına Göre Hukuk Devleti. Hukukun Üstünlüğü ve Anayasal Düzenin Korunması: Başkent Üniversitesi; 17/07/2019

 • Akgül ME. Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında İdari Yargı Denetiminin Etkinliği. Kamu Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu: Başkent Üniversitesi; 02/05/2019

 • Akgül ME. CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNE GÖRE İDARENİN DENETİMİNDE POZİTİF HUKUKTAKİ DURUM VE ÖNERİLER. Ombudsmanlık Sempozyumu: İSTANBUL; 24/04/2018

 • Akgül ME. TÜRK İDARE HUKUKUNA ETKİ EDEN ANAYASAL İLKELER. Türkiye Kırgızistan Hukuk Haftası Sempozyumu: ANKARA; 24/03/2018 - 28/03/2018

 • Akgül ME. KİŞİNİN MADDİ VE MANEVİ VARLIĞINI GELİŞTİRME HAKKI VE İNSAN HAKLARINA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER. HUKUK DÜZENİNDE CİNSELLİĞE GENEL BAKIŞ SEMPOZYUMU: ANKARA; 15/03/2017

 • Akgül ME. Günümüzde Kamu Denetçiliği Ombudsmanlık ve İşlevi. Günümüzde Kamu Denetçiliği Ombudsmanlık ve İşlevi: ; 25/12/2015