Doç. Dr. MEHMET EMİN AKGÜL

İdare Hukuku Anabilim DalıTel : 0312 246 6640
E-Posta : meakgul[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2007), Gazi Üniversitesi, Hukuk
 • Yüksek Lisans (2004), Gazi Üniversitesi, Hukuk
 • Lisans (1999), İstanbul Üniversitesi, Hukuk

Çalışma Alanları


 • HUKUK

 • İDARE HUKUKU

Kitaplar


 • Akgül ME. Mehmet Emin AKGÜL editors. Hükümet Sistemleri Tartışması ve Türkiye Örneği. Ankara: Turhan Kitabevi; 2015

 • Akgül ME. Mehmet Emin Akgül editors. İdari Örgütlenme ve Siyasi Yönetim İlkesi Olarak Özerklik Kavramı. Ankara: Turhan Kitabevi; 2013

 • Akgül ME. Mehmet Emin Akgül editors. Avrupa Birliği Adalet Divanının Yargı Yetkisi. Ankara: Yetkin Yayınları; 2008

Makaleler


 • Akgül ME. İDARİ İŞLEMİN GEREKÇESİNİN GERÇEĞE UYGUNLUĞUNUN İDARE TARAFINDAN DENETİMİ. TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ HUKUK DERGİSİ, 2021; :-.

 • Akgül ME. DÜZENLEYİCİ İDARİ İŞLEM BAĞLAMINDA ABD BAŞKANLIK YÜRÜTME EMRİ. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt 4, Sayı 2, 2018; :-.

 • Akgül ME. Egemenlik, İdarenin Bütünlüğü ve Yargı Kararları Zemininde İdari Vesayet Yetkisinin İçeriği. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016; 2(2):191-229.

 • Akgül ME. İfade Özgürlüğünün Tarihsel Süreci ve Milli Güvenlik Gerekçesiyle İfade Özgürlüğünün Kısıtlanması. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2012; 61(1):1-42.

 • Akgül ME. Kuvvetler Ayrılığı İlkesinin Dönüşümü ve Günümüz Demokratik Rejimlerindeki Anlamı. Ankara Barosu Dergisi, 2010; 68(4):80-101.

 • Akgül ME. Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Bağlamında AİHS ve Anayasa Hükümleri Çatışmasında Öncelikli Uygulama Sorunu. Türkiye Barolar Birliği Degisi, 2010; 87(2):121-149.

 • Akgül ME. Yargısal Bağımsızlık: Amerika Birleşik Devletleri Örneği. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2008; 14(3):113-146.

 • Akgül ME. Askeri Kolluk İşlemlerinin İdari Yargıda Denetimi. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 2008; 18(1):151-171.

Bildiriler


 • Akgül ME. Anayasa Mahkemesi Kararlarında İdari Yargıda Dava Açma Süresi. Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Temel Hak ve Özgürlüklere Kamusal Bakış: ; 06/04/2021

 • Akgül ME. İDARENİN KANUNİLİĞİ KAPSAMINDA PANDEMİ TEDBİRLERİNDE YETKİ UNSURU. Covid 19 Pandemisi: Hukuksal Süreçler, Araştırma Etiği ve Karar Alma Süreçleri Sempozyumu: ; 24/12/2020

 • Akgül ME. Devlet Hastanelerinin Tıbbi Uygulama Hatalarından Doğan Kusurlu Sorumluluğu. TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN SORUMLULUK SEMPOZYUMU: ANKARA; 12/12/2019

 • Akgül ME. T.C. Anayasasına Göre Hukuk Devleti. Hukukun Üstünlüğü ve Anayasal Düzenin Korunması: Başkent Üniversitesi; 17/07/2019

 • Akgül ME. Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında İdari Yargı Denetiminin Etkinliği. Kamu Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu: Başkent Üniversitesi; 02/05/2019

 • Akgül ME. CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNE GÖRE İDARENİN DENETİMİNDE POZİTİF HUKUKTAKİ DURUM VE ÖNERİLER. Ombudsmanlık Sempozyumu: İSTANBUL; 24/04/2018

 • Akgül ME. TÜRK İDARE HUKUKUNA ETKİ EDEN ANAYASAL İLKELER. Türkiye Kırgızistan Hukuk Haftası Sempozyumu: ANKARA; 24/03/2018 - 28/03/2018

 • Akgül ME. KİŞİNİN MADDİ VE MANEVİ VARLIĞINI GELİŞTİRME HAKKI VE İNSAN HAKLARINA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER. HUKUK DÜZENİNDE CİNSELLİĞE GENEL BAKIŞ SEMPOZYUMU: ANKARA; 15/03/2017

 • Akgül ME. Günümüzde Kamu Denetçiliği Ombudsmanlık ve İşlevi. Günümüzde Kamu Denetçiliği Ombudsmanlık ve İşlevi: ; 25/12/2015