Prof. Dr. EMİNE TUNCAY KAPLAN

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim DalıTel : 0312 246 6666 / 1767
E-Posta : ekaplan[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1985), Ankara Üniversitesi, Hukuk
 • Yüksek Lisans (1973), Ankara Üniversitesi, Hukuk
 • Lisans (1971), Ankara Üniversitesi, Hukuk

Çalışma Alanları


 • İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Kitaplar


 • Kaplan ET. BİREYSEL İŞ HUKUKU. : ;

 • Senyen Kaplan ET. İşçinin Özen Borcu ve Hukuki Sorumluluğu. : ; 2022

 • Senyen Kaplan ET. Prof. Dr. Emine Tuncay SENYEN KAPLAN editors. İş Hukukunun Güncel Konuları Sempozyumu II. Ankara: Yetkin Yayınları; 2022

 • Kaplan ET. YABANCILIK UNSURU TAŞIYAN İŞ SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUK. In:INTES 52.ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSI YURT DIŞI HİZMET SÖZLEŞMELERİNE MÖHUK UYGULAMASI VE İŞ HUKUKU SORUNLARI. ANKARA: INTES YAYINLARI; 2017

 • Kaplan ET. FERDİ İŞ HUKUKU. ANKARA: GAZİ KİTAPEVİ; 2015

 • Aktay N, Arıcı K, Kaplan ET. iş hukuku. ankara: gazi kitapevi; 2014

 • Kaplan ET. İş Sağlığı ve Güvenliği ;?İş kazaları ve Melek Hastalıklarında , İşverenin Hukuki Sorumluluğu ve Sorumluluğun hukuki Dayanağı ?Anadolu Üniversitesi yayını,, sayfa 90-116. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları; 2012

 • Kaplan ET. Emine Tuncay Kaplan editors. Türk-İş Hukuku ile Uluslararası Sözleşmeler ve Mukayeseli İş Hukuku Açısından, Kadın İşçinin İş İlişkisinden Doğan Hakları ve Korunması (Profesörlük takdim eseri).. Ankara: ; 1999

 • Kaplan ET. BK. 332 Hükmüne Göre İşverenin Hukuki Sorumluluğu (Doçentlik Tezi).. Ankara: ; 1992

 • Kaplan ET. İşverenin Fesih Hakkı Sınırları Hüküm ve Sonuçları (Doktora Tezi).. Ankara: ; 1987

Makaleler


 • Kaplan ET. ?Alman Hukukunda Sendika Üye İlişkileri?. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ; 4:1-2.

 • Senyen Kaplan ET. Çalışma Koşullarında Değişiklik. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2022; (158):-.

 • Kaplan ET. İş Hukukunda Eşitlik İlkesi ve Cİnsiyet Ayrımcılığı. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2017; :225-268.

 • Kaplan ET. İsviçre İş Hukukunda Aracılık ve Ödünç İş İlişkisi. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2017; (3):-.

 • Kaplan ET. Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Haksız Feshinin Hüküm ve Sonuçları. SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ, 2016; (36):17-33.

 • Kaplan ET. İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESİH HAKKININ SINIRLANDIRILMASI. PROF.DR.TURHAN ESENER'E ARMAĞAN İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ ÖZEL SAYISI, 2016; 15(1):313-354.

 • Kaplan Senyen ET. İŞ HUKUKUNDA FESİH BİLDİRİM SÜRELERİNİN TESBİTİ VE HESAPLANMASI. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ, 2015; 1(1):179-203.

 • Kaplan ET. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Çalışanların Yükümlülükleri ve Aykırı Davranışının Hukuki Sonuçları. , 2014; :-.

 • Kaplan ET. İşverenin Sağlık Gözetimi Yükümlülüğü ve Hekim Raporlarının Hüküm ve Sonuçları. , 2014; :-.

 • Kaplan ET. İşyeri Devrinin Türk Ticaret Kanunu m. 178 ve İş Kanunu m. 6 Hükümleri Çer-çevesinde İş İlişkilerine Etkisi. Sicil İş Hukuku Dergisi, 2013; :24-39.

 • Kaplan ET. Yeni Türk Borçlar Kanunun 447.Maddesi Uyarınca ,İşçinin Kişilik Haklarının Korunması. Sicil İş Hukuku Dergisi, 2011; (6):-.

 • Kaplan ET. İş Görme Ediminin İfasını Engelleyen Nedenler ve Hukuki Sonuçları. Prof.Dr. Sarper Süzek?e Armağan, 2011; 1:567-594.

 • Kaplan ET. Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Haksız Feshi ve Türk Borçlar Kanunu Tasarısında Getirilen Yeni Düzenlemeler. Osman Güven Çankaya?ya Armağan, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği,, 2010; :213-229.

 • Kaplan ET. Bildirim Sürelerinin Sözleşme ile Arttırılmasının Üst Sınırı Sorunu. Sicil İş Hukuku Dergisi, 2008; (9):10-13.

 • Kaplan ET. İşçinin İbraname ile ( 4857 Sayılı İş. K.nun 17,18,19,20,21 ile) İş Kanunundan Doğan Talep ve Dava Haklarından Feragatının Geçerli Olup Olmadığı Sorunu. İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Milli Komitesinin 30. Yıl Armağanı, 2006; :323-331.

 • Kaplan ET. Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinde Muvazaalı İşlem Sorunu. A. Can Tuncay?a Armağan, 2005; :219-.

 • Kaplan ET. Türk İş Hukukunda Kadın İşçinin İş İlişkisinde Çalşmasının Yasak Olduğu İşler, İş Süreleri ve İş Şartları. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Seçme Yazılar?, 2003; :5-28.

 • Kaplan ET. İşverenin Koruma ve Gözetme Borcunun Kapsamı. Kamu-İş, Prof.Dr. Kamil Turan?a Armağan, 2003; 7(2):137-.

 • Kaplan ET. Kadın İşçinin Feshe Karşı Korunması. Prof. Dr. Nuri ÇELİK?e Armağan, II, 2000; :1224-.

 • Kaplan ET. İsviçre ve Türk İş Hukukunda Kadın İşçinin Hamilelik ve Analık Durumundaki Ücret ve İzin Hakkı. Prof. Dr. Seyfullah EDİS?e Armağan, 2000; :-.

 • Kaplan ET. Mukayeseli İş Hukukunda İşçinin Kişilik Haklarının Bilgisayarda Toplanan Verilere Karşı Korunması. Kamu-İş Dergisi, 1999; (4):-.

 • Kaplan ET. 24 Mart 1995 Tarihli Kadın ve Erkeğin Hukuken Eşit Duruma Getirilmesi Hakkındaki İşviçre Federal Kanunu Hükümlerinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi. Prof. Dr. Ali BOZER?e Armağan, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Ens-titüsü, 1998; :399-420.

 • Kaplan ET. ?Eşit veya Eşit Değerde İş İçin Eşit Ücret İlkesi. Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 1998; 19(3):-.

 • Kaplan ET. ?İş Hukukunda Kişilik Haklarının Özellikle Bilgisayarda Toplanan Bilgilere Karşı Korunması. Prof. Dr. Cemal MIHÇIOĞLU?na Armağan, A.Ü. SBF. Dergisi, 1997; 52:1-4.

 • Kaplan ET. Sendika Genel Kurullarının İptali Davası ve Şartları. A.Ü. SBF. Dergisi, Prof. Dr. İlhan ÖZTRAK?a Armağan, 1994; 49:1-2.

 • Kaplan ET. Kanun Dışı Lokavt ve Ekonomik Nedenlerle İşyerinin Kapatılması. Kamu-Sen., 1992; 1(1):10-24.

 • Kaplan ET. Sendika Genel Kurul Kararlarının İptali Sorunu. Tühis, 1992; 12(9):4-25.

 • Kaplan ET. Çağdaş Sendikacılık Anlayışı. İşveren Dergisi, 1992; 15(12):-.

 • Kaplan ET. Sigortalının Kusurunun Sosyal Sigortalar Kurumunun Sorumluluğuna ve Rücu Hakkına Etkisi. Kamu-İş (İş Hukuku ve İktisat Dergisi), 1992; 3(2):13-26.

 • Kaplan ET. Davalı Şey ve Hakkın Davacı Tarafından Devir ve Temliki. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1991; 7(1):417-449.

 • Kaplan ET. İşyerinin Devrinin Fesih Hakkına Etkisi. Kamu-İş Dergisi, 1991; :13-19.

 • Kaplan ET. Fesih Bildirim Önellerinin Sözleşme ile Değiştirilmesi. Türk Kamu Sen. Dergisi, 1988; :-.

 • Kaplan ET. Hizmet Akdinin Feshinin Hukuki Niteliği, Şekli, İçeriği ve Türleri. İşveren Dergisi, 1983; 15:8-.

 • Kaplan ET. ?Alman ve İsviçre Hukukunda Menfaat Uyuşmazlıklarının Barışçı Yollarla Çözümü?. İşveren Dergisi, 1982; 10:9-.

 • Kaplan ET. ?Tamamı Ödenmemiş Hisse Senedi Sahibinin Durumu ve Konkardato. Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 1982; 7(4):1204-.

Bildiriler


 • Kaplan ET. Kadın İşçilerin Çalışması Yasak İşler ile Çalışma Süresine İlişkin Yasak ve Sınırlamalar (Yayım Aşamasında). II. Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu: Ankara; 08/03/2019

 • Kaplan ET. CİNSİYET AYRIMCILIĞI. KADIN VE HUKUK SEMPOZYUMU: ; 10/03/2017

 • Kaplan ET. İŞ HUKUKUNDA CİNSİYET AYRIMCILIĞI. ULUSLARARASI KADIN VE HUKUK SEMPOZYUMU: ; 10/03/2017 - 11/03/2017

 • Kaplan ET. YABANCILIK UNSURU TAŞIYAN İŞ SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUK. INTES 52.ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSI YURT DUŞI HİZMET SÖZLEŞMELERİNDE MÖHUK UYGULAMASI-İŞ HUKUKU SORUNLARI: ; 18/02/2017

 • Kaplan ET. Yabancılık Unsuru Taşıyan İş Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk. INTES 52.ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSI YURT DUŞI HİZMET SÖZLEŞMELERİNDE MÖHUK UYGULAMASI-İŞ HUKUKU SORUNLARI: ; 18/02/2017

 • Kaplan ET. SENDİKA GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ DAVASI VE ŞARTLARI. TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ EMEĞİN HUKUKU KURULTAYI-2: ; 27/05/2016