Prof. Dr. MUSTAFA SERDAR ÖZBEK

Özel Hukuk BölümüTel : 0312 246 6666 / 1735
E-Posta : mozbek[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2003), Ankara Üniversitesi, Hukuk
 • Yüksek Lisans (2000), Ankara Üniversitesi, Hukuk
 • Lisans (1998), Ankara Üniversitesi, Hukuk

Çalışma Alanları


 • MEDENİ USUL VE İCRA-İFLAS HUKUKU

Kitaplar


 • Yerdelen E, Özbek MS, Altuntaş Ş, Boz B. ;Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma. ANKARA: ADALET; 2018

 • Özbek MS, Yerdelen E, Demir Ş, Tayfun R. ;Uzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Nitelikleri ve Eğitimi. In:MUSTAFA SERDAR ÖZBEK editors. Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma Eğitim Kitabı. ANKARA: Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çö-zümler Daire Başkanlığı; 2018. p.73-145.

 • Özbek MS, Yerdelen E, Demir Ş, Tayfun R. ;Onarıcı Adalet. In:MUSTAFA SERDAR ÖZBEK editors. Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma Eğitim Kitabı. ANKARA: Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çö-zümler Daire Başkanlığı; 2018. p.3-18.

 • Özbek MS, Yerdelen E, Demir Ş, Tayfun R. ;Mustafa Serdar ÖZBEK editors. Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma Eğitim Kitabı. Ankara: Adalet Bakanlığı; 2018

 • Özbek MS. ;Law on Mediation in Civil Disputes No 6325 with Comparisons. In:Mustafa Serdar ÖZBEK editors. Ankara Bar Review. Ankara: Ankara Barosu; 2014. p.211-254.

 • Özbek MS. ;Directive on Practice of Mediation Procedure According to the Code of Criminal Procedure. In:MUSTAFA SERDAR ÖZBEK editors. Ankara Bar Review. ANKARA: ANKARA BAROSU; 2014. p.169-209.

 • Özbek M. ;MUSTAFA SERDAR ÖZBEK editors. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ. ANKARA: YETKİN; 2013

 • Özbek M. ;MUSTAFA SERDAR ÖZBEK editors. NOTER SENETLERİNDE SAHTELİK. ANKARA: YETKİN; 2013

 • Özbek MS. ;MUSTAFA SERDAR ÖZBEK editors. HUKUK YARGILAMA USÛLÜNDE GİDER AVANSI. ANKARA: YETKİN; 2013

 • Özbek M. ;MUSTAFA SERDAR ÖZBEK editors. AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK HUKUKUNDA İLÂMLI İCRANIN ETKİNLİĞİ. ANKARA: YETKİN; 2013

 • Özbek M. ;Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Onarıcı Adalet Programları ve Çocuk Arabuluculuğu. In:Prof.Dr. Turgut Akıntürke Armağan. İSTANBUL: BETA; 2008. p.449-466.

 • Özbek M. ;Avrupa Komisyonu İçin Hazırlanan Türkiye Cumhuriyetinde Yargı Sisteminin İşleyişi Konulu İkinci Ziyaret Raporu. In:Prof.Dr. Turgut Akıntürke Armağan. İSTANBUL: BETA; 2008. p.435-447.

 • Özbek M. ;Avrupada Arabuluculuğun İlkeleri ve Uygulanması. In:Prof.Dr. Özer Seliçiye Armağan. ANKARA: SEÇKİN; 2006. p.441-502.

 • Özbek M. ;Report On Alternative Dispute Resolution Within The Better Access To Justice Project. In:FERİDUN YENİSEY editors. Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaşma. İSTANBUL: ARIKAN; 2005. p.73-84.

 • Özbek M. ;Çağdaş Ceza Adaleti Sistemlerinde Alternatif Çözüm Arayışları ve Arabuluculuk Uygulaması. In:FERİDUN YENİSEY editors. Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaşma. İSTANBUL: ARIKAN; 2005. p.85-157.

 • Özbek M. ;İş Mahkemelerinde Yürütülen Yargılamalarda Katılma Yoluyla Temyiz. In:Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal Tekinalpe Armağan. İSTANBUL: BETA; 2003. p.939-962.

Makaleler


 • Yildiz Ş, Özbay İ, Özbek MS. ;Limited Şirketler Hukukunda Ayrılma Akçesi Konusunda Tahkime Başvurulması ve Konu Hakkında Verilen Hakem Kararlarının İcrasına İlişkin Bazı Hukukî Sorunlar. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2018; 22(4):445-487.

 • Özbek MS. ;Yeni İcra ve İflâs Kanunu İçin Öneriler Işığında İlâmlı İcrada İcranın Ertelenmesi. TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ HUKUK DERGİSİ, 2018; 5(1):9-124.

 • Özbek MS. ;Arabuluculuk Sonunda Düzenlenen Anlaşma Belgesine İcra Edilebilrlik Şerhi Verilmesinde Görevli ve Yetkili Mahkeme. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2017; 3(3):69-86.

 • Özbek MS. ;Uzman Görüşünün Yargılamada Değerlendirilmesi. TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ HUKUK DERGİSİ, 2017; 4(1):63-163.

 • Özbek MS. ;Arabuluculuk İle Tahkim Yöntemlerinin Kesişme Bölgesi: Arabuluculuk-Tahkim. YARGITAY DERGİSİ, 2017; 43(1):15-106.

 • Özbek MS. ;TAPU KÜTÜĞÜNE ŞERH EDİLEN ÇEKİŞMELİ HAKLARIN KORUNMASINA İLİŞKİN İHTİYATÎ TEDBİR KARARLARININ DOĞURDUĞU TASARRUF KISITLAMALARI. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017; 3(1):65-91.

 • Özbek MS. ;Elektronik Ortamda Düzenlenen Noter Senetleri. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2016; (3):2213-2282.

 • Özbek MS. ;Kasten Öldürme Suçuna Teşebbüs İle Kasten Yaralama Suçunda Failin Kastının Belirlenmesine İlişkin Bir Vakıa Tahlili. AÜHFD, 2016; 65(4):3539-3565.

 • Özbek MS. ;Genel Haciz Yoluyla İcra Takibinde Takip Talebi ve Ödeme Emrinde Banka Hesap Numarası Bilgilerinin Bulunmamasının Hukukî Sonuçları. Türkiye Noterler Bİrliği Hukuk Dergisi, 2016; 3(2):3-20.

 • Özbek MS, Korkmaz C. ;İş Yargılamasında Maddî Hatanın Düzeltilmesi Adı Altında Karar Düzeltme Yolunun Uygulanması. Türkiye Noterler Bİrliği Hukuk Dergisi, 2016; 3(2):125-197.

 • Özbek MS. ;Eğitimde Müzakere ve Arabuluculuk Becerilerinin Kazanılması. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. M. İlhan Ulusan?a Armağan, 2016/2, C. 2, İstanbul 2016, 2016; 2(2):315-346.

 • Özbek MS, Yardim ME. ;Elektronik Noterlik İşlemleri. Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, 2016; 3(1):3-118.

 • Özbek MS. ;Takip Talebinden Önce Borçludan Ödeme Ön Talebinde Bulunma Zorunluluğu. Prof. Dr. Ramazan Arslana Armağan, C. 2, Ankara 2015, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, 2016; 2(2015):1213-1273.

 • Özbek MS. ;Kesinleşmeden İcra Edilemeyecek İlâmların Kesinleşmeden Önce İcraya Konulması. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016; 2(1):37-78.

 • Özbek MS. ;Tüketici Hakem Heyetinin Görevine Giren Alacaklarla İlgili Olarak İlâmsız Takip Yapılamayacağına İlişkin Yargıtay Kararlarının Tahlili. Legal Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi, 2015; 11(31):39-68.

 • Özbek MS. ;Tatbikattan Hareketle Somut Norm Denetiminin Etkinliği Üzerine Bir Etüd. Haşim Kılıça Armağan, C.2, Ankara 2015, 2015; 2:1695-1722.

 • Özbek MS. ;İcra ve İflâs Kanununda Mal Beyanında Bulunma Yükümlülüğün İhlâli Hâlinde Öngörülen Tazyik Hapsi ve Disiplin Hapsinin Mükerrer Cezalandırma Yasağı Bakımından Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez?e Armağan, 2014/Özel Sayı, C. 3, İzmir 2015, 2015; 3:2447-2511.

 • Özbek MS. ;Güncel Yargıtay Kararları Işığında Hukuk Yargılama Usûlünde Gider Avansı. Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı XI, Güncel Yargıtay Kararları Işığında HMK Uygulaması, Gaziantep, 5-6 Ekim 2013, 2014; (3):103-134.

 • Özbek MS. ;Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin Tahlili. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2014; (1):1119-1156.

 • Özbek MS. ;Sermaye Piyasası Kanununa Göre Aracı Kurumların Tedricî Tasfiyesi ve İflâsı. Prof. Dr. Ejder Yılmaz?a Armağan, C. 2, Ankara 2014., 2014; 2:1451-1530.

 • Özbek MS, Öztürk İ. ;İCRA-İFLÂS VE KAMU İCRA HUKUKU AÇISINDAN MERKEZÎ KAYIT KURULUŞUNUN MALLARININ HACZEDİLEBİLİRLİĞİ. BATİDER, 2012; 28(4):85-142.

 • Özbek MS. ;İşe İade Davasında Davacı İşçinin Tedbiren İşe İadesi. Çalışma ve Toplum, 2012; 35(4):11-39.

 • Özbek M. ;Hukuk Yargılama Usûlünde Gider Avansının Anayasaya Aykırılığı Sorunu. Anayasa Mahkemesinin Kuruluşunun 50. Yılına Armağan, 2012; 1(1):444-504.

 • Özbek M. ;The Principles and Procedure of Penal Mediation in Turkish Criminal Procedure Law. Ankara Law Review, 2012; 8(2):153-220.

 • Özbek MS. ;Avukatlıkla Bağdaşabilen Akademik Unvanlar. Ankara Barosu Dergisi, 2012; 2012(1):18-42.

 • Özbek MS. ;İflâs Davasının Hukukî Mahiyeti. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2012; 61(1):207-274.

 • Özbek M. ;Çağdaş Ceza Adaleti Sistemlerinde Alternatif Çözüm Arayışları ve Arabuluculuk Uygulaması. Kazancı Hukuk Dergisi, 2010; (1):116-183.

 • Özbek M. ;Report on Alternative Dispute Resolution within the Context of Better Access to Justice. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Bilge Umara Armağan, 2009; 11(Suppl):453-507.

 • Özbek M. ;İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağıyla Getirilmek İstenen Değişikliklerin Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2008; 57(3):463-524.

 • Özbek M. ;Yapım Sözleşmesinde Yüklenicinin İflâsının Ertelenmesiyle Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Legal Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi, 2008; (1):107-147.

 • Özbek M. ;Avrupa Birliğinde Alternatif Uyuşmazlık Çözümü. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2007; (68):265-320.

 • Özbek M. ;Avrupa Konseyi Arabuluculuk Yönergesi Önerisi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2007; (1):183-231.

 • Özbek M. ;Ceza Muhakemesi Kanununda Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Mağdur Fail Uzlaştırmasının Usûl ve Esasları. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2007; (4):123-205.

 • Özbek M. ;Sosyal Devletin Gereği: Adalete Erişim. Legal Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi, 2006; (2):907-927.

 • Özbek M. ;Avrupa Konseyince Adalet Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması İçin Öngörülen Tedbirler. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2006; (1):207-292.

 • Özbek M. ;Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Aile Arabuluculuğu Konulu Tavsiye Kararı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2005; (2):71-102.

 • Özbek M. ;Ceza Muhakemesi Kanununda Uzlaştırma. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2005; (3):289-321.

 • Özbek M. ;İdarî Uyuşmazlıkların Çözümünde Yargılama Dışı Usûller I. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2005; (56):90-132.

 • Özbek M. ;İdarî Uyuşmazlıkların Çözümünde Yargılama Dışı Usûller II. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2005; (57):82-134.

 • Özbek M. ;Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Ceza Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Konulu Tavsiye Kararı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2005; (1):71-102.

 • Özbek M. ;Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarına Genel Bir Bakış. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2004; (1):261-292.

 • Özbek M. ;Dünya Çapındaki Adalete Ulaşma Hareketiyle Ortaya Çıkan Gelişmeler ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümü. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2002; (2):121-162.

 • Özbek M. ;İflâs Masasından Çıkarılabilecek Mal ve Haklar. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2001; (3):997-1028.

 • Özbek M. ;Amerika Birleşik Devletleri İflas Hukuk Sisteminde Alacaklılara ve Borçlulara Ait Haklar. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2001; (3):21-64.

Bildiriler


 • Özbek MS. ;Çocuk Adalet Sisteminde Onarıcı Adalet Anlayışı ve Çocuk Arabuluculuğu. Uluslararası Çocuklar İçin Adalet Sempozyumu: Ankara; 05/12/2012 - 07/12/2012

 • Özbek M. ;Türk Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Uygulamaları. Türk Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözümü: TRABZON; 07/05/2012

 • Özbek MS. ;Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısına Katkı. ARABULUCULUK SEMPOZYUMU: ANKARA; 27/04/2012 - 28/04/2012

 • Özbek MS. ;Türk Yargı Sisteminde Çok Seçenekli Adliyeler. T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Uluslararası Yargı Reformu Sempozyumu, 2-3 Nisan 2012, Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayın No: 32, Ankara 2013, s. 489-514: ANKARA; 02/04/2012 - 03/04/2012

 • Özbek MS. ;Anayasal Hak ve Hürriyetler İle Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler Işığında Arabuluculuk. Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı IX: ANKARA; 15/10/2010 - 17/10/2010

 • Özbek M. ;Arabulucu Avukatlık. Arabulucu Avukatlık: ANKARA; 01/06/2009 - 02/06/2009

 • Özbek M. ;Türkiyede Adalete Erişim Projesi. Uluslararası Hukuk Kurultayı: ANKARA; 03/01/2008 - 05/01/2008

 • Özbek M. ;Uyuşmazlık Çözümünün Ekonomik Değerlendirmesi ve Karar Ağacı Analizi. Uluslararası Hukuk Kurultayı: ANKARA; 03/01/2008 - 05/01/2008

 • Özbek M. ;Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırıcı Avukatlık. ANKARA BAROSU CEZA UZLAŞTIRMASI PANELİ: ANKARA BAROSU; 08/08/2006 - 09/08/2006

 • Özbek M. ;Adalete Ulaşmanın İyileştirilmesi ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümüne Yöneliş. ANKARA BAROSU PANELİ: ANKARA; 05/07/2006 - 06/07/2006

 • Özbek M. ;Türkiye'de Tahkim ve ADR. Uluslararası Uyuşmazlık Çözümünde Usul, Uygulamalar ve Güncel Sorunlar, Sempozyum: Ankara; 09/01/0200 - 10/01/2020